جزوه آموزشی زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

جزوه آموزشی بیوشیمی (بخش اول)

جزوه آموزشی فیزیولوژی دام

جزوه آموزشی بیوشیمی (بخش دوم)

جزوه آموزشی فیزیولوژي دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

جزوه آموزشی تغذیه دام و طیور

جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

جزوه آموزشی تحقیق در عملیات پیشرفته

جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردی

جزوه آموزشی آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی

جزوه آموزشی تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)

پاورپوینت پروژه بیمارستان (طرح 4) با موضوع برنامه فیزیکی بیمارستان

پاورپوینت مطالعات طراحی معماری با موضوع نمایشگاه هنرهای معاصر

جزوه آموزشی متون نظم مجموعه زبان و ادبیات فارسی (بخش دوم)

پاورپوینت پروژه روستای وادان

جزوه آموزشی بدیع (مجموعه زبان و ادبیات فارسی)

جزوه آموزشی متون نظم مجموعه زبان و ادبیات فارسی (بخش اول)

پاورپوینت معماری طرح 3 با موضوع فرم و هندسه موزه های هنرهای معاصر و موزه فرش

پاورپوینت بتن

پاورپوینت خرپاهای معین

پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا

پاورپوینت پروژه طراحی معماری 4 با موضوع مرکز فوریت های پزشکی و تحلیل پنج بیمارستان و اورژانس

پاورپوینت فرهنگ و تاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی

پاورپوینت روش های بیهوشی

گزارش کارآموزی در بیمه دانا

جزوه آموزشی نثر فارسی (مجموعه زبان و ادبیات فارسی)

جزوه آموزشی نثر عربی (مجموعه زبان و ادبیات فارسی)

جزوه آموزشی صرف و نحو عربی (مجموعه زبان و ادبیات فارسی)

جزوه آموزشی عروض و قافیه (مجموعه زبان و ادبیات فارسی)

جزوه آموزشی معانی بیان و بلاغت (مجموعه زبان و ادبیات فارسی)